Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het sociaal recht.

Neem hier contact op met een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten.

Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

Raadpleeg voor fusies en overnames een in het ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaat, zoals Marcel van den Ende. Marcel van den Ende is advocaat bij Minerva Advocaten en kent het bedrijfsleven van binnenuit. Hij heeft onder meer gewerkt bij Mercedes Benz en ABN AMRO Bank en was jarenlang managing partner van LVH Advocaten te Rotterdam. Marcel kan u tevens adviseren over een management buy out of een earn-out regeling.

Neem hier contact op met een advocaat gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Civiel recht

Het civiele bevat regels die gelden tussen civiele partijen, zoals personen en ondernemingen. De regels zijn vastgelegd in het burgerlijk wetboek en verder uitgewerkt in de jurisprudentie van de lagere rechters en de Hoge Raad. De wijze waarop procedures moeten worden gevoerd zijn vastgelegd in het burgerlijk procesrecht.

De kantonrechter

De kantonrechter behandelt civiele zaken tot en met een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

De rechtbank

De civiele rechter behandelt civiele zaken van meer dan € 25.000 of van onbepaalde waarde. Van onbepaalde waarde is sprake als in een zaak partijen twisten of er tussen hen een overeenkomst bestaat. Of een zaak waarbij een partij wil dat de tegenpartij iets doet of ergens mee stopt. Verder gaat de civiele rechter over onderwerpen als echtscheiding, alimentatie, voogdij en adoptie. Partijen worden bij de rechtbank bijgestaan door een tot de Nederlandse Orde van Advocaten toegelaten advocaat.

Neem hier contact op met een advocaat om u te adviseren over een civielrechtelijke procedure.