Aandeelhoudersaansprakelijkheid

aansprakelijkheid aandeelhouder

Aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Een aandeelhouder kan ten hoogste de waarde van zijn aandelen kwijtraken als de vennootschap failleert of wordt geliquideerd.

Dat betekent echter niet dat de aandeelhouder altijd buiten schot blijft. Een belangrijk voorbeeld van de aansprakelijke aandeelhouder is de aandeelhouder die zich te vergaand bemoeit met het beleid in de vennootschap, de feitelijke bestuurder.

Feitelijk bestuurder

Als een aandeelhouder zich gedraagt als feitelijk bestuurder kan hij, dus ook zonder dat hij formeel benoemd is tot bestuurder, in privé aansprakelijk worden gehouden.

De reden daarvoor is dat de regels voor bestuurdersaansprakelijkheid niet alleen op bestuurders worden toegepast, maar ook op feitelijke beleidsbepalers. Wie de feitelijke leiding over de BV neemt kan dus ook aansprakelijk zijn schulden van de vennootschap. Het doet er daarbij niet toe of iemand ook als bestuurder of procuratiehouder geregistreerd staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Dit soort aansprakelijkheid komt regelmatig voor, ook in faillissement. Het is de curator vaak vrij snel duidelijk wie de beleidsbeslissingen genomen heeft en dit is dus een vorm van aandeelhoudersaansprakelijkheid, waar zeker rekening mee gehouden moet worden.

Vragen

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande artikel, dan raden wij u aan om contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht.

Stappenplan bedrijfsovername

Stap 1: De strategie bepalen

U wilt groeien door het overnemen van een bedrijf. Dat is prima. Zeker de komende tijd waarin de Corona-crisis zijn sporen in de economie achterlaat zullen zich mooie kansen voordoen. Maar alles begint met een plan en een strategie voor een bedrijfsovername.

Het plan

Het plan geeft antwoord op drie vragen:

 • Waar staan we nu?
 • Waar willen we naartoe?
 • Hoe gaan we dit aanpakken?

De strategie

Stel voor het bepalen van de strategie vragen als:

 • wat gebeurt er in de markt?
 • wie zijn de klanten?
 • wie zijn de leveranciers?
 • hoe ziet de markt voor personeel eruit?
 • hoe belangrijk is een bepaalde locatie?

Stap 2: Kies een adviseur

Het ligt voor de hand dat de keuze van een goede adviseur belangrijk is. Maar hoe vind je die? Uiteindelijk natuurlijk op dezelfde wijze waarop dat in andere gevallen gebeurt. Een combinatie van vragen en zoeken in het eigen netwerk en via Google. Definieer hier ook vooraf waar je precies naar op zoek bent en welke competenties de adviseur moet hebben. Maak een lijst van vragen en zorg dat alle onderwerpen van de lijst besproken worden tijdens een oriëntatiegesprek, liefst door middel van een open discussie.

Stap 3: Stel een profiel op

In stap drie wordt het concreet. Er moet bepaald worden aan welke eisen de over te nemen onderneming moet voldoen. Vragen die beantwoord worden in het profiel zijn onder andere:

 • Om wat voor bedrijf gaat het?
 • Waar moet het bedrijf zijn gevestigd?
 • Is het een winstgevend bedrijf of juist niet?
 • Moet er een management aanwezig zijn en blijven?
 • Wat mag het bedrijf ongeveer kosten?

Als het goed is komen er aan de hand van het profiel bedrijven in aanmerking om te benaderen.

Stap 4: Ga proactief op zoek

Uiteraard zijn er bedrijven die niet te koop zijn of eigenaars die denken dat ze de hoofdprijs kunnen vragen als ze proactief benaderd worden. Dat blijkt dan snel genoeg.

Maar de ervaring leert dat het nemen van initiatief loont. Overnames komen niet tot stand door stil te zitten.

Stap 5: Is er een synergie en een klik?

Nadat contact is gelegd is het tijd voor de eerste aftastende gesprekken. Belangrijke vragen die moeten worden beantwoord zijn:

 • Staat de andere partij open voor een overname?
 • Is er wederzijds vertrouwen?
 • Hoe denkt het management erover?
 • Hoe is de bedrijfscultuur?
 • Is er een synergie te behalen?

Stap 6: Onderhandelen

Als beide partijen er positief tegenover staan, kunnen de onderhandelingen beginnen. In deze fase speelt informatie een belangrijke rol. Nu moet immers bepaald worden wat de onderneming daadwerkelijk waard is en moet worden bepaald wat een reëel bod is. Maar ook voor de verkoper moeten de onderhandelingen interessant zijn. Openheid en transparantie zijn in deze fase heel belangrijk.

Stap 7: Stel een intentieverklaring op

Als de onderhandelingen tot nu toe positief verlopen is het tijd om een intentieverklaring op te stellen. Dit is ook het moment om een in het ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Deze kan een precies passende intentieverklaring opstellen die partijen duidelijkheid geeft over de vervolgstappen en de daarbij passende rechten en verplichtingen.

Stap 8: De transactie

Na het tekenen van de intentieverklaring begint het echte transactiewerk. Dit kan uiteraard complex zijn, maar met begeleiding van de eerder gekozen overnameadviseur en de ondernemingsrechtadvocaat lukt het vaak wel om een passende overnameovereenkomst uit te onderhandelen en te ondertekenen.

Stap 9: Gefeliciteerd, u heeft een nieuwe onderneming!

En daarna kan het daadwerkelijke overnemen beginnen en kan u helemaal naar eigen inzicht (en volgens uw eerder geformuleerde plan) de onderneming toevoegen aan uw eigen onderneming. Is dat afgerond, dan staat niets in de weg aan het nogmaals doorlopen van het stappenplan.

Slot

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel van den Ende van Minerva Advocaten. Hij staat u graag te woord.

Bedrijfsovername

Zie meer informatie op de

Concurrentiebeding

Als advocaat arbeidsrecht te Rotterdam verlenen wij rechtshulp bij problemen met een concurrentiebeding. Een non-concurrentiebeding is een beding dat werknemers ernstig kan belemmeren in de keuze van een nieuwe werkgever. De belangen van de werkgever en de werknemer zijn hier vaak tegengesteld. Vandaar dat de wetgever de rechter de mogelijkheid geeft om de gevolgen van een concurrentiebeding te matigen of helemaal buiten werking te stellen. Artikel 7:653 BW luidt als volgt.

1. Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig indien:

a. de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan; en

b.de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

2. afwijking van lid 1, aanhef, en onderdeel a, kan een beding als bedoeld in lid 1 worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

3. De rechter kan een beding als bedoeld in lid 1 en lid 2:

a. geheel vernietigen indien het beding, bedoeld in lid 2, niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen; of

b. geheel of gedeeltelijk vernietigen indien in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld.

4. Aan een beding als bedoeld in lid 1 of lid 2 kan de werkgever geen rechten ontlenen, indien hij wegens de wijze waarop de overeenkomst is geëindigd, schadeplichtig is.

5. Indien een beding als bedoeld in lid 1 of lid 2 de werknemer in belangrijke mate belemmert om anders dan in dienst van de werkgever werkzaam te zijn, kan de rechter steeds bepalen dat de werkgever voor de duur van de beperking aan de werknemer een vergoeding moet betalen. De rechter stelt de hoogte van deze vergoeding met het oog op de omstandigheden van het geval naar billijkheid vast; hij kan toestaan dat de vergoeding op de door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald. De vergoeding is niet verschuldigd, indien de werknemer wegens de wijze waarop de overeenkomst is geëindigd, schadeplichtig is.

De rechter kan dus zeker uitkomst bieden. Wel wordt vaak te gemakkelijk gedacht over het beperken van een non-concurrentiebeding. Als dit beding de werknemer beperkt in zijn mogelijkheden om ander werk te vinden, betekent dit niet automatisch dat de rechter het beding wel zal vernietigen of matigen. In de praktijk echter wordt veel gevallen het beding door de rechter (gedeeltelijk) beperkt in tijd of omvang. Als er sprake is van een functie waarbij een bepaalde vertrouwensrelatie met klanten bestaat of waarin bepaalde informatie en kennis van groot belang is voor het bedrijf, dan zal de rechter, met het oog op de belangen van de werkgever, kritisch omgaan met een verzoek tot wijziging van het non-concurrentiebeding. Voor verdere informatie, zie ook 5 tips om van een concurrentiebeding af te komen.

Voor vragen over het non-concurrentiebeding kunt u contact opnemen met een van onze advocaten arbeidsrecht.

Netherlands Commercial Court

Een nieuwe vorm van procederen in Nederland. Procedeer in het Engels in Amsterdam. Voor meer informatie, zie dit artikel over de Netherlands Commercial Court. Procederen voor de Netherlands Commercial Court is een combinatie van kiezen voor de tot de traditie van de top drie van de wereld behorende Nederlandse overheidsrechtspraak en het vernieuwende van procederen in het Engels.

Het recht

Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast kan worden en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden. Rechtsregels dragen bij aan de vestiging, de handhaving of het herstel van het recht in de samenleving (de rechtsorde). Tegenwoordig verwijst recht vaak naar het systeem van regels waarmee men de maatschappij ordent (wetsorde). In de wet staat wat je wel en wat je niet mag doen. Soms staat er ook in op welke manier je iets moet doen. Sommige rechtsregels zijn opgeschreven in wetten. Het recht ligt steeds vervat in een rechtsbron. Het recht kan worden onderverdeeld in verschillende disciplines, rechtstakken genoemd, zoals onder meer vastgoedrecht, transportrecht en ondernemingsrecht.

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. Sinds 1 januari 2006 zijn de van toepassing zijnde regels van dwingend- en regelend recht vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het verzekeringsrecht was daarvoor geregeld in het in 1838 ingevoerde Wetboek van Koophandel.

Neem hier contact op met een advocaat op het gebied van het verzekeringsrecht.

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht gaat over de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. Als iemand aansprakelijk is, moet deze verhaal op zijn of haar vermogen accepteren ter voldoening van een of meer verbintenissen, ook wanneer hij of zij de verbintenis niet tot stand heeft gebracht.

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Indien iemand een ander verwijt dat deze schade heeft toegebracht, kan degene die schade heeft geleden die persoon aansprakelijk stellen.

Neem hier contact op met een advocaat op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

Arbitrage

Arbitrage is particuliere rechtspraak, dus rechtspraak buiten de gewone rechter om. Bij overeenkomst kunnen partijen tussen hen bestaande en/of toekomstige geschillen aan arbitrage onderwerpen. Zij verbinden zich dan ertoe de desbetreffende geschillen voor te leggen aan arbiters, die ter zake een voor partijen bindende beslissing geven. Als een zaak niettemin aan de rechter wordt voorgelegd, dan zal de rechter zich onbevoegd moeten verklaren om van de vordering kennis te nemen.

Partijen hoeven bij arbitrage geen advocaat in te schakelen, zoals dat bij de rechtbank wel moet, maar in veel gevallen gebeurt dit wel.

De uitspraak van de arbiter wordt vastgelegd in een arbitraal vonnis en is bindend voor partijen. De mogelijkheid om het vonnis te laten vernietigen door de rechtbank zijn uiterst beperkt.

Verschillende brancheorganisaties hebben hun eigen arbitrageraden en geschillencommissies. De Raad van Arbitrage voor de Bouw is één van de bekendste en grootste.

Neem hier contact op met een advocaat die u kan adviseren over arbitrage.

Cassatie

Cassatie is de vernietiging van een beslissing door de Hoge Raad der Nederlanden, het hoogste rechtsprekend orgaan van het land. De Hoge Raad houdt dan alleen rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf.

Indien de cassatierechter vaststelt dat de lagere rechter het recht inderdaad niet correct heeft toegepast dan zal hij de uitspraak van deze lagere rechter verbreken. Dit verklaart meteen de term cassatie: het is afgeleid van het woord cassare, dat verbrijzelen betekent in het Latijn. Of casser, het Franse breken.

Neem hier contact op met een advocaat gespecialiseerd in cassatie.