Arbitrage

Arbitrage is particuliere rechtspraak, dus rechtspraak buiten de gewone rechter om. Bij overeenkomst kunnen partijen tussen hen bestaande en/of toekomstige geschillen aan arbitrage onderwerpen. Zij verbinden zich dan ertoe de desbetreffende geschillen voor te leggen aan arbiters, die ter zake een voor partijen bindende beslissing geven. Als een zaak niettemin aan de rechter wordt voorgelegd, dan zal de rechter zich onbevoegd moeten verklaren om van de vordering kennis te nemen.

Partijen hoeven bij arbitrage geen advocaat in te schakelen, zoals dat bij de rechtbank wel moet, maar in veel gevallen gebeurt dit wel.

De uitspraak van de arbiter wordt vastgelegd in een arbitraal vonnis en is bindend voor partijen. De mogelijkheid om het vonnis te laten vernietigen door de rechtbank zijn uiterst beperkt.

Verschillende brancheorganisaties hebben hun eigen arbitrageraden en geschillencommissies. De Raad van Arbitrage voor de Bouw is één van de bekendste en grootste.

Neem hier contact op met een advocaat die u kan adviseren over arbitrage.

Leave a Comment