Civiel recht

Het civiele bevat regels die gelden tussen civiele partijen, zoals personen en ondernemingen. De regels zijn vastgelegd in het burgerlijk wetboek en verder uitgewerkt in de jurisprudentie van de lagere rechters en de Hoge Raad. De wijze waarop procedures moeten worden gevoerd zijn vastgelegd in het burgerlijk procesrecht.

De kantonrechter

De kantonrechter behandelt civiele zaken tot en met een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

De rechtbank

De civiele rechter behandelt civiele zaken van meer dan € 25.000 of van onbepaalde waarde. Van onbepaalde waarde is sprake als in een zaak partijen twisten of er tussen hen een overeenkomst bestaat. Of een zaak waarbij een partij wil dat de tegenpartij iets doet of ergens mee stopt. Verder gaat de civiele rechter over onderwerpen als echtscheiding, alimentatie, voogdij en adoptie. Partijen worden bij de rechtbank bijgestaan door een tot de Nederlandse Orde van Advocaten toegelaten advocaat.

Neem hier contact op met een advocaat om u te adviseren over een civielrechtelijke procedure.

Leave a Comment